28.2.2018: Mirelle Haggiag Scholarship Deadline

 

ביה"ס למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה, באוניברסיטת תל אביב, יעניק מענק/י מחקר לסטודנט/ית לתארים מתקדמים (תואר שני ושלישי) במדע המדינה ויחסים בינלאומיים לזכרו של Professor Carlo Maria Santoro, ז"ל.

פרופ' סנטורו היה מרצה בכיר ומומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת בולוניה, איטליה. היה עמית המכון ללימודים בינלאומיים פוליטיקה מילאן, חבר באסיפה העולמית של המחקרים הבינלאומיים , חבר באיגוד מחקרים בינלאומיים, חבר במכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים, (לונדון) וחבר באוניברסיטת הרווארד האגודה האיטלקית למדע המדינה. בנוסף לפעילותו המחקרית, שימש פרופ' סנטורו כחבר מועצה Regione Veneta בונציה, כיועץ משרד הביטחון וסגן מזכיר ההגנה בממשלת איטליה. 
מענק המחקר מיועד לסטודנט/ית המתמחה בתחומי מדע המדינה ו/או יחסים בינלאומיים הכותב/ת עבודת מחקר בנושא, MA, PHD או מאמר אקדמי.
מענק המחקר בין 2000 -8000 יורו (בש"ח)- על פי הכרעת ועדת המלגות.

להגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים: קורות חיים, תעודת בוגר אוניברסיטה או M.A, גיליונות ציונים, תקציר של הצעת מחקר ומכתב המלצה ממנחה העבודה .

את המסמכים יש להעביר בשני עותקים קשיחים לבית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים ע"ש הרולד הרטוך, הפקולטה למדעי החברה, לידי לימור, קומה 7, חדר 717, וגם באימייל: limorra@tauex.tau.ac.il

מועד אחרון להגשת המועמדות: 28.2.2018

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>