15.6.2018: Goldman Fellowship for Better Government Deadline

קול קורא

עמית/ה בכיר/ה במסגרת קרן מענקי המחקר

ע"ש ריצ'רד ורודה גולדמן לקידום איכות השלטון בישראל


 

בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל-אביב מנהל תוכנית לעמיתים בכירים (Senior Fellow) במסגרת קרן מענקי המחקר ע"ש ריצ'רד ורודה גולדמן.

 

מטרת התוכנית היא לאפשר לעמית/ה המגיע/ה מן השירות הציבורי להעמיק את הידע התיאורטי בתחומים הרלוונטיים לעבודתו/ה, ולשקוד על פיתוח רעיונות לקידום איכות השירות הציבורי בישראל.

 

תנאי כשירות למועמדים לעמית/ה בכיר/ה:

  • בעלי תואר ראשון במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שסיימו לימודים בציון 85 ומעלה.

  • ניסיון מעשי בתפקידים ניהוליים בכירים במגזר הציבורי.

  • מחויבות להמשך שירות במגזר הציבורי.

 

העמית/ה הבכיר/ה  י/תזכה במענק מחקר בשקלים בסך המקביל ל-10,000 $ לשנה. במסגרת המענק  י/תשהה העמית/ה בבית הספר יום בשבוע. 

תחילת התוכנית:  14 באוקטובר 2018

 

לבקשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • קורות חיים

  • העתק תעודת תואר ותעודות מקצועיות

  • שני מכתבי המלצה

  • תיאור קצר של פרויקט אותו שואפ/ת המועמד/ת לקדם במסגרת שנת מענק המחקר.


 

את המסמכים יש לשלוח באימייל – limorra@tauex.tau.ac.il 

המתאימים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת המלגות.

לא תשקל מועמדותם של אלו שנדחו פעמיים ויותר.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 15/6/2018
 

Contact Us

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>