Sapir liraz

​מהו נושא המחקר המעניין אותי?

התחום אותו אני מעוניינת לחקור הינו מרחב הסייבר. הראשוניות והייחודיות של המרחב מעוררות שאלות מעניינות רבות. כיוון המחקר הינו בהקשרי הרתעה, מדיניות ופיקוח חברתי בתחום הסייבר; בעולם ובישראל בפרט- והממשקים בין השחקנים השונים במרחב בהקשר זה. 

 

מדוע בחרתי לימודי דוקטורט במדעי המדינה?

במסגרת עבודת התיזה שלי עסקתי בהיבטים הקשורים לרגולציה, פיקוח ומדיניות. אני מגלה עניין רב בכל הנוגע למדיניות ויחסים בינלאומיים, ואילו בהקשר למרחב הסייבר שיתוף הפעולה בין מדינות- ויחסי הכוחות בין ארגונים בתוך המדינה הינם קריטים ומשמעותיים להבניית (והבנת...) המרחב. 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive