Davidovitch Yacov

​מדוע בחרתי  לימודי  דוקטורט ?

כל פרח משפטים בארה"ב  יציין , כי השאלה הראשונה במעלה הנוגעת  לתביעה משפטית המוגשת לבית המשפט הינה "מיהו השופט ומי מינה אותו לכס המשפט".  האם שופט רפובליקני או שמא דמוקרט. ללמדנו כי בסופו של יום השאלות הפוליטיות נמצאות  בלבה של המטריה המשפטית.

לאחר שנים  רבות  בהם התמקדתי בתחום המשפטי נוכחתי לדעת - ואולי מאוחר  קמעא - כי  גישתם הא-פריורית  של פרחי המשפט  ישימה אף  למחוזותינו  ובמיוחד בתחום המשפט הציבורי .  

לפיכך  ראיתי לנכון לשים פעמי חזרה למגרש הראשון בו התאמנתי :  מדע המדינה וביקשתי  לשלב  את  תחום המשפט והפוליטיקה,  במסגרת  הלימודים  לתואר שלישי .

.

מהו נושא המחקר המעניין אותי ?

כמובהר לעיל הנני  מתעניין בצומת שבין המשפט והפוליטיקה. במסגרת זו    הנני מבקש לחקור  את  מקורותיו וסיבותיו של האקטיביזם השיפוטי בישראל.

אחד מהנשיאים בארה"ב  נשאל פעם מה היתה ההחלטה החשובה ביותר שלו בתקופת הקדנציה הנשיאותית  והלה השיב : מנוי  שופטים לבית המשפט העליון . בדרך זו  נסגר מבחינתי המעגל ואני חותר לתור  אחר  דרך היווצרותו.           

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive