Buadana Maor

​מדוע בחרתי לימודי דוקטורט במדע המדינה?

בחירתי בלימודי דוקטורט בחוג למדע המדינה נובעת מרצוני לצבור ידע רלוונטי, מתודולוגי ותיאורטי, ולתרגם אותו למחקר מועיל אודות המציאות החברתית המקומית ובכלל. בהקשר הזה, אני רואה בדיסציפלינה מדע המדינה ככוללת בתוכה את אותם גופי ידע רלוונטיים, באופן ספציפי- פילוסופיה פוליטית, ובלימודי הדוקטורט כפלטפורמה מתאימה לתרגום ידע זה לכדי מחקר מועיל.

 

מהו נושא המחקר המעניין אותי, ומדוע?

נושא המחקר בו אני מתעניין הוא אתיקה ובאופן ספציפי תנאי האפשרות לאתיקה בעידן פוסט מודרני. שאלות אודות היחס שבין ה"אני" ל"אחר" ואגב כך, בהכרח, שאלות אודות היחס שבין ה"אני" לעצמו, מעניינות אותי במיוחד. בהנחה כי כל מציאות היא מציאות פוליטית, בהינתן כי נקודת המוצא שלה היא עובדת הריבוי והיחס המתקיים במסגרתו, שאלות אלה נתפסות בעיניי כיסודיות להבנתה וביקורתה של המציאות.  

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive