Prof. Gideon Doron Scholarship for Citizen Empowerment

בית הספר לממשל ולמדיניות ע"ש הרולד הרטוך בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב והמרכז הישראלי להעצמת האזרח מעניקים מלגה לתלמיד/ת דוקטור באוניברסיטת תל אביב בתחומי מדע המדינה ומדיניות ציבורית.

מחקר את ולחזק הנ"ל, בתחומים צעירים חוקרים לעודד היא המלגה מטרת הזוכה על המחקר. להתקדמות בהתאם לזוכה תינתן המלגה בהם.המדיניות באופן וממליץ הממצאים עיקרי את הכולל מדיניות נייר מהזכייה שנה בתוך להגיש לחשיפה ויזכה לדפוס יובא זה נייר למדיניות. אותם 
לתרגם הדרכים על מפורט תקשורתית.

והשני, הראשון מהתואר ציונים גיליון חיים, קורות יכללו: המלגה לקבלת בקשות של בהיקף מחקר והצעת העבודה) ממנחה מכתב (כולל המלצה מכתבישני1000 שלה). תקציר להגיש ניתן לדוקטור מחקר הצעת אושרה (אם היותר לכל מילים על הצעת המחקר לפרט גם את הרלבנטיות של המחקר למדיניות.

אקדמית, מצוינות העבודה, נושא רלוונטיות הם המלגות לחלוקת הקריטריונים ההמלצה מכתבי על הזמנים. בלוח לעמידה והפוטנציאל המחקר, הצעת איכות להעיד על התאמת המועמד/ת על פי קריטריונים אלו.

הרטוך, הרולד ע"ש ולמדיניות לממשל הספר לבית להפנות יש הבקשותאת החברה, קומה למדעי הפקולטה ,7 חדר 717  או תל-אביב אוניברסיטת, בדוא"ל :limorr@tauex.tau.ac.il גדעון פרופ' ע"ש למלגה מועמדות "הגשת בציון: דורון".

Contact Us

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive